Докторант Д.Цогзолсүрэнгийн бүтээлийн жагсаалт

posted Oct 29, 2015, 7:11 AM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Jan 12, 2016, 10:56 PM ]

Докторант Д.Цогзолсүрэнгийн сургалт- эрдэм

шинжилгээний бүтээлийн жагсаалт

2015-07-16

Бүтээлийн нэр

Хэвлэлийн нэр, дугаар, хуудас, хэмжээ, зохиогчийн гэрчилгээ, иш татсан байдал

Хамтран бичсэн зохиогчийн нэр

 

Хэв-

лэгдсэн он

Нэг.

Нэгэн сэдэвт зохиол, сурах бичиг

1.

Монгол улсын ноёд язгууртны ямба хэргэм

(1911-1919 он)

МУИС-НУФ, магистрын зэрэг горилж бичсэн бүтээл, 8х.х

Удирдагч доктор (Ph.D) Д.Хүүхэнбаатар

УБ., 1999.

2.

Монгол улсын ноёд язгууртны зэрэг дэв төрийн ямбаны хувцас, (1911-1919 он)

“PEC” хэвлэлийн үйлдвэр, 3.5х.х

Редактор доктор (Ph.D) Д.Хүүхэнбаатар

УБ., 2003

3.

Манлайлагчийн улс төрийн имиж

Удирдлагын академи, сэтгэл судлал соцоиологийн тэнхим, 4х.х

Удирдагч доктор (Ph.D) Д.Доржжав

УБ.,

2004

4.

Монгол улсын түүхийн хэрэглэгдэхүүн

ШУТИС-ийн сурах бичиг хэвлэлийн төв, 7.25 х.х,

2,3 дахь хэвлэл нь“БИТ пресс хэвлэлийн газар

ISBN 999626021-6

Редактор доктор (Ph.D) Д.Хүүхэнбаатар

УБ.,

2005, 2011

Хоёр.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

1.

Ноёд язгууртны хэргэм зэргийн асуудалд

ГЭБДС-ийн сургалт эрдэм шинжилгээний бичиг, III, 0.25 х.х

т. 83-85

 

УБ., 2000

2.

Түүхийн хичээлээр суралцагчдад мотиваци төрүүлэх нь

ГЭБДС-ийн сургалт эрдэм шинжилгээний бичиг, IY, 0.3 х.х

т.97-100

 

УБ., 2005.

3.

Ноёд язгууртны хэргэм зэргийн асуудал

Нийгмийн шинжлэх ухааны залуу эрдэмтэдийн эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн хураангуй, (Хүрэл тогоот 2005),

т.68-70

Нийгмийн шинжлэх ухааны залуу эрдэмтэд

УБ., 2005.

4.

Түшмэдийн зэргийг нэмж тэмдэглэхүй

МУБИС, “Acta historica” сэтгүүл, tomus X

т.204-207

ISBN 978-99929-4-507-9

Дугаарыг эрхэлсэн На.Сүхбаатар

УБ., 2009

5.

Монгол улсын ноёд язгууртны зэрэг дэвийг илтгэгч төрийн ямбаны хувцас, хэрэглэл

(1911-1919 он)

ӨМӨЗО-ны “Олон хурах” сэтгүүл. №1

т.75-78

 

ӨМӨЗО

2010

6.

Төрийн хэргэмтний эд хэрэглэл нь зэрэг дэвийг илэрхийлэх нь

ГЭБДС-ийн сургалт эрдэм шинжилгээний бичиг, YI,

т. 57-60

 

УБ., 2010.

7.

Олноо Өргөгдсөн Монгол улсад мөнгөөр түшмэлийн зэрэг олгож байсан нь

МУБИС, “Acta historica” сэтгүүл,  tomus XI. Fasciculus 27.

 т.199-205

ISBN 978-99929-4-763-2

Дугаарыг эрхэлсэн У.Эрдэнэтуяа

УБ., 2010.

8.

 Хэргэм зэрэг залгамжлах журам (XYII- XX зууны эхэн үе)

ХААИС. Байгалийн шинжлэл (Байгалийн ухааны эрдэм шинжилгээ, сургалт арга зүйн сэтгүүл).

№6 2010-2011. УБ., 2011

т. 110-115

ISBN 99929-5-646-1

 

УБ., 2011

9.

XYII- XX зууны эхэн үеийн монгол ноёд язгууртны хэргэм залгамжлах журам

“Mongolian cultural informational conferense” (илтгэлүүдийн эмхэтгэл)

т.164-176

ISBN-978-99962-55-12-0

 

Los Angeles

2011

10.

Хэтэрхий дөрвөн хэргэмтний төрийн ёслолын хувцас

 

ГЭБДС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг, YII, т.88-93

 

УБ.,

2012

11.

Манжийн эрхшээлийн үеийн монгол ноёд язгууртны хэргэм, зэрэг

 

Министерство образования и науки российской федерации бурятский государственный университет.

Новые бурятоведческие исследования проблемы и перстективы реализиций. стр.60-69

УДК009(571.54)

ББК 71.083 (2 Рос=Бур)

Н 766

 

Улан-Удэ

2012

12.

Хэтэрхий дөрвөн хэргэмтний төрийн ёслолын хувцас, хэрэглэл (XYII- XX зууны эхэн үе)

Монголын үндэсний музей.

Нүүдэлчдийн өв судал сэтгүүл. Tomus XIY. Fasc.37

т. 398-390

ISBN 978-99929-1-499-8

Дугаарыг эрхэлсэн

Х.Мэндсайхан

УБ.,

2013

13.

Хан (Qan) хэмээх цолны тухайд

ГЭБДС-ийн сургалт эрдэм шинжилгээний бичиг,

 Боть X.

т.49-55

ISBN: 978-99962-965-9-8

Ботийг эрхэлсэн Г.Буянтогтох

Уб., 2015

Гурав.

Редакторласан болон эмхэтгэсэн бүтээл

1.

Оюутны бүтээлүүд

ГЭБДС-ийн оюутнуудын шилдэг бүтээлүүд, 2х.х

 

УБ.,

2004

2.

Хэн бүхний тест

редакторлав. 2х.х

Отгоны Гэрэлмаа

УБ., 2005.

3.

Дорно дахины түүх (хичээлийн удирдамж)

ГЭБДС-ийн номын санд, 1.5 х.х

 

УБ., 2006.

4.

Сэтгэлд мөнхөрсөн он жилүүд

Эмхэтгэв. 7.5хх,

ISBN 978-99962-4-831-3

Д.Нүрцогсүрэн

УБ., 2012