Чанарын албаны журам


Захирлын 2007. оны 12 дугаар сарын

27-ны өдрийн 45 дүгээр тушаалын

02  дугаар хавсралт

 

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА, ДОТООД ХЯНАЛТ,

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН БАГИЙН

 АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ, УДИРДАМЖ

 

АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА, ДОТООД ХЯНАЛТ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ,

ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН БАГИЙН АХЛАГЧ

 А. Нийтлэг үндэслэл

Байгууллагын нэр

" Гурван - Эрдэнэ " багшийн дээд сургууль

Нэгжийн нэр

Чанарын удирдлага, дотоод хяналт, хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хариуцсан баг

Ажлын байрны нэр

Чанарын удирдлага, дотоод хяналт, хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хариуцсан багийн ахлагч

Ангилал, зэрэглэл, дугаар

Удирдах

Шууд харьяалагдах ажлын байр  /албан тушаал/

Гүйцэтгэх захирал

Шууд харьяалах ажлын байр /албан тушаал/

Нарийн бичгийн дарга, гишүүд

 

Ажлын байрны зорилго

Сургуулийн жил, улирлаар төлөвлөн явуулж байгаа үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавьж, дутагдал доголдлыг арилгуулах, сургалт эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг дээшлүүлэх

Ажлын байрны үндсэн зорилго

Сургуулийн дотоод хяналтын механизм бүрдүүлэх, сургуулийн бүхий л үйл ажиллагааны чиглэл төвшинд хяналт шалгалт, хяналт шинжилгээ хийж чанарын үнэлгээ өгөх, хэрэглэгчдэд мэдээлэх

Б. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

 

 

Гол  үйл  ажиллагаа

·         Сургуулийн өөрийн онцлогт тохирсон дотоод хяналт, хяналт – шинжилгээ, чанарын үнэлгээний үзүүлэлтүүдийг боловсруулан гаргах;

·         Сургуулийн дотоод үйл ажиллагааны явцад хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах түүнд хяналт тавьж  ажиллах;

·         Хяналт шалгалт, шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хийж үр дүнг сургуульд болон боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад мэдээлэх;

 

Ажлын байрны эцсийн үр

дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн

хүлээх хариуцлага

 

 

·         Тухайн байгууллагын хяналт шалгалт шинжилгээ чанарын үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд  буруу дүгнэлт гаргах;

·         Буруу мэдээлэл хийх;

·         Тухайн ажлын үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээнэ.

 

  

Хариуцах объект  / хүрээ, уялдаа холбоо /

" А " Байгууллагын дотор

" Б " Байгууллагын гадна

Сургуулийн дотоодод үйл ажиллагаа явуулж байгаа захиргааны удирдлага, сургалтын алба, тэнхим, оюутны зөвлөл, дотуур байр, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил, номын сангийн үйл ажиллагаанууд

·   БСШУЯамны мэдээлэл, хяналт – шинжилгээ үнэлгээний газар, Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлтэй холбоотой ажиллана.

В. Ажлын байранд тавигдах нөхцөл, шаардлага

Ерөнхий  шаардлага

Боловсрол

Магистр ба түүнээс дээш боловсролтой

Мэргэжил

Удирдахуй  ухааны мэдлэгтэй

Туршлага

Боловсролын  байгууллагад 3-аас доошгүй  жил ажилласан байх

Чадвар

Хүнтэй харьцах, удирдах  зохион байгуулах, бичиг хэргийн  чадвартай байх

Тусгай шаардлага

 

Ажлын байрны  нөхцөл

Санхүү

Байгууллагаас тогтоосон цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшуулал

Эд хөрөнгө

Ажлын ширээ, сандал,  компьютер, принтер,  бичиг хэргийн хэрэгсэл

Хүн хүч

Нарийн бичгийн дарга, гишүүд

Бусад

 

Ажлын байрны  тодорхойлолт гаргасан

Он сар өдөр

Зөвшөөрсөн

Захиргаа

 

"Гурван - Эрдэнэ " БДС-ийн захирал Ч.Жачин

 

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА, ДОТООД ХЯНАЛТ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ,

ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН БАГИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

 А. Нийтлэг үндэслэл

Байгууллагын нэр

" Гурван - Эрдэнэ " багшийн дээд сургууль

Нэгжийн нэр

Чанарын удирдлага, дотоод хяналт, хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хариуцсан баг

Ажлын байрны нэр

Чанарын удирдлага, дотоод хяналт, хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хариуцсан багийн нарийн бичгийн дарга

Ангилал, зэрэглэл, дугаар

Гүйцэтгэх

Шууд харьяалагдах ажлын байр  /албан тушаал/

Чанарын удирдлага, дотоод хяналт, хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хариуцсан багийн ахлагч

Шууд харьяалах ажлын байр /албан тушаал/

 

Гишүүд

 

Ажлын байрны зорилго

Чанарын удирдлага, дотоод хяналт, хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээний багийн үйл ажиллагааны бичиг баримт, материалыг бүрдүүлэх,  зохион байгуулалт хийх

Ажлын байрны үндсэн зорилго

Сургуулийн дотоод хяналтын механизм бүрдүүлэх, сургуулийн бүхий л үйл ажиллагааны чиглэл төвшинд хяналт шалгалт, хяналт шинжилгээ чанарын үнэлгээний талаарх мэдээллийн бүрдүүлэлт хийх

Б. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

 

 

 

Гол  үйл  ажиллагаа

 

· Сургуулийн дотоод үйл ажиллагааны явцад хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах хяналт шинжилгээ үнэлгээний материалуудыг бэлтгэх

·   Мэдээллийн сан бүрдүүлэн хамт олон, хэрэглэгчдэд мэдээлж сургуулийн вэб сайтад тавьж тогтмол сурталчилж байх

 

Ажлын байрны эцсийн үр

дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн

хүлээх хариуцлага

 

 

·   Тухайн байгууллагын хяналт шалгалт шинжилгээ чанарын үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд буруу дүгнэлт гаргах,

·   Буруу мэдээлэл хийх,

·   Тухайн ажлын үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээнэ.

 

 

Хариуцах объ ект  / хүрээ, уялдаа холбоо /

" А " Байгууллагын дотор

" Б " Байгууллагын гадна

Сургуулийн дотоодод үйл ажиллагаа явуулж байгаа захиргааны удирдлага, алба, тэнхим, оюутны зөвлөл, дотуур байр, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил, номын сангийн үйл ажиллагаанууд

 

·   Бусад ижил төстэй байгууллагуудын энэ чиглэлийн багуудтай холбоотой ажиллах, туршлагыг судлах

  В. Ажлын байранд тавигдах нөхцөл, шаардлага

Ерөнхий  шаардлага

Боловсрол

Магистр ба түүнээс дээш боловсролтой

Мэргэжил

Удирдахуй  ухааны мэдлэгтэй

Туршлага

Боловсролын  байгууллагад 3-аас доошгүй  жил ажилласан байх

Чадвар

Хүнтэй харьцах, удирдах  зохион байгуулах, бичиг хэргийн  чадвартай байх

Тусгай шаардлага

 

Ажлын байрны  нөхцөл

Санхүү

Байгууллагаас тогтоосон цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшуулал

Эд хөрөнгө

Ажлын ширээ, сандал,  сейф,  компьютер, принтер,  бичиг хэргийн хэрэгсэл

Хүн хүч

Нарийн бичгийн дарга, гишүүд

Бусад

 

 

Ажлын байрны  тодорхойлолт гаргасан

Он сар өдөр

Зөвшөөрсөн

Захиргаа

 

"Гурван - Эрдэнэ " БДС-ийн захирал Ч.Жачин

 

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА, ДОТООД ХЯНАЛТ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ,

ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН БАГИЙН ГИШҮҮН

 А. Нийтлэг үндэслэл

Байгууллагын нэр

" Гурван - Эрдэнэ " багшийн дээд сургууль

Нэгжийн нэр

Чанарын удирдлага, дотоод хяналт, хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хариуцсан баг

Ажлын байрны нэр

Чанарын удирдлага, дотоод хяналт, хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хариуцсан багийн гишүүн

Ангилал, зэрэглэл, дугаар

Гүйцэтгэх

Шууд харьяалагдах ажлын байр  /албан тушаал/

Чанарын удирдлага, дотоод хяналт, хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хариуцсан багийн ахлагч, нарийн бичгийн дарга

Шууд харьяалах ажлын байр /албан тушаал/

Сургуулийн үйл ажиллагааны нэгжүүд

 

Ажлын байрны зорилго

 Сургуулийн бүхий л үйл ажиллагааны чиглэл төвшинд хяналт шалгалт, хяналт шинжилгээ хийж чанарын үнэлгээ өгөх, зөвлөн туслах

Б. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

 

Гол  үйл  ажиллагаа

 

·   Сургуулийн дотоод үйл ажиллагааны явцад хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хийх

·   Байгууллагын дотоод нэгжийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт гаргаж зөвлөгөө өгөх

 

Ажлын байрны эцсийн үр

дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн

хүлээх хариуцлага

·   Тухайн байгууллагын хяналт шалгалт шинжилгээ чанарын үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд буруу дүгнэлт гаргах,

·   Буруу мэдээлэл хийх,

·   Тухайн ажлын үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээнэ.

 

 

Хариуцах объект  / хүрээ, уялдаа холбоо /

" А " Байгууллагын дотор

" Б " Байгууллагын гадна

Сургуулийн дотоодод үйл ажиллагаа явуулж байгаа захиргааны удирдлага, алба, тэнхим, оюутны зөвлөл, дотуур байр, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил, номын сангийн үйл ажиллагаанууд

·   Бусад ижил төстэй байгууллагуудын энэ чиглэлийн багуудтай холбоотой ажиллах, туршлагыг судлах

  В. Ажлын байранд тавигдах нөхцөл, шаардлага

Ерөнхий  шаардлага

Боловсрол

Магистр ба түүнээс дээш боловсролтой

Мэргэжил

Удирдахуй  ухааны мэдлэгтэй

Туршлага

Боловсролын  байгууллагад 3-аас доошгүй  жил ажилласан байх

Чадвар

Хүнтэй харьцах, удирдах  зохион байгуулах, бичиг хэргийн  чадвартай байх

             Тусгай шаардлага

 

Ажлын байрны  нөхцөл

Санхүү

Байгууллагаас тогтоосон цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшуулал

Эд хөрөнгө

Ажлын ширээ, сандал,  компьютер, принтер,  бичиг хэргийн хэрэгсэл

Хүн хүч

 

Бусад

 


Ажлын байрны  тодорхойлолт гаргасан

Он сар өдөр

Зөвшөөрсөн

Захиргаа

 

"Гурван - Эрдэнэ " БДС-ийн захирал Ч.Жачин

Дүрэм журам
Сургуулийн дотоод журам
Сургуулийн дүрэм
Оюутныг үнэлэх журам
Бичлэгийн стандарт
Чанарын албаны журам
Чанарын албаны ажиллах журам
Ном гарын авлага хэвлэхэд санхүүжилт олгох журам
Эсээ бичлэгээр үнэлэх журам
Оны шилдэг багш шалгаруулах журам
Оны шилдэг ажилтан шалгаруулах журам
Оны шилдэг оюутан шалгаруулах журам