Бакалавр


БАКАЛАВРЫН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТ

 

Суралцах хугацаа: 4 жил

Элсэгчдийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд

Сургалтын хэлбэр: Өдөр

 

Индекс

Хөтөлбөрийн нэр

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн байх хичээл

Босго оноо

Ерөнхий чиглэл

Төрөлжсөн чиглэл

Нарийвчилсан чиглэл

01

12

01

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол (цэцэрлэгийн багш)

Монгол хэл  100%410

01

13

01

Багш, бага ангийн боловсрол

(бага ангийн багш)

Монгол хэл 50%

математик  50%

01

14

01

Багш, математикийн боловсрол

(математикийн багш,

математик-мэдээлэл зүйн багш)

Математик 100%

01

14

03

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол

(түүх-нийгэм судлалын багш)

Нийгмийн тухай мэдлэг  100 %

01

14

07

Багш, монгол хэл – уран зохиолын боловсрол

(монгол хэл –уран зохиолын багш)

Монгол хэл 100%

01

14

09

Багш, гадаад хэлний боловсрол

(монгол-англи хэлний багш,

англи хэлний багш)

Монгол хэл 70%

гадаад хэл  30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ЭЛСЭГЧДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА:

·         Тус сургуульд элсэгч нь бүрэн дундаас доошгүй боловсрол эзэмшсэн байна.

·         Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр элсэхэд шаардлагатай Ерөнхий шалгалт өгсөн байна.

·         Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр өгсөн ЕШ-ийн босго оноо нь 410 ба түүнээс дээш байна.

 ЭЛСЭГЧДИЙН БҮРТГЭЛ, БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ, ХУГАЦАА:

 “Гурван-Эрдэнэ” БДС-д элсэхийг хүсэгчдийг 2018 оны 6-р сарын 25-өөс 7-р сарын 9-ний өдөр хүртэл бүртгэж, тэнцсэн хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн вэб сайтад /www.3erdene.edu.mn/ тавьж нийтэд мэдээлнэ. Томилолтыг 7-р сарын 9-10-нд олгоно. Бүртгэлийг online-аар болон өөрийн сургуулийн байранд явуулна.

  Элсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгүүдийг бүрдүүлнэ.

·         Иргэний үнэмлэх

·         Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт бичиг

·         Ерөнхий шалгалтын батламж

·         Сурагчийн хувийн хэрэг

·         Цээж зураг 2 ш /тухайн оны/

·         Бүртгэлийн хураамж

Бакалавр
Бакалаврын сургалт
Элсэлтийн журам