ЧАДАМЖИД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

posted Dec 9, 2015, 10:52 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Jan 15, 2016, 12:02 AM ]
ЗОХИОГЧ: БӨӨРӨНХИЙН БАЯНАА НАР
НОМЫН НЭР:
ЧАДАМЖИД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

Монгол улсын мэргэжлийн боловсрол сургалт нь чадамжид суурилсан сургалтын тогтолцоонд шилжих шилжилтийн үе шатандаа явж байна.

Хөдөлмөрийн яамнаас Сингапур политехник, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн төслүүдтэй хамтран мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудад чанарын үнэлгээний системийг бий болгохыг зорьж байгаа билээ.
Ажлын эхлэл болгож багш, ажил олгогчид, чадамжид суурилсан сургалтын үнэлгээ хийхэд гарын авлага болгох зорилгоор энэхүү номыг гаргасан болно.
  • Чадамжид суурилсан сургалтын үнэлгээний тухай ойлголт
  • Сургууль дээр чадамжид суурилсан үнэлгээг зохион байгуулах
  • Үнэлгээний төлөвлөгөө боловсруулах
  • Үнэлгээний арга, хэрэгсэл боловсруулах
  • Үнэлгээнд багш, сурагчдын баримтлах зарчим зэрэг агуулгыг багтаасан байна.

УБ, 2014
Хуудас: 60