ГЭБДС-ийн “Оны шилдэг оюутан”-д нэр дэвшигч

posted Dec 7, 2015, 7:52 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Dec 13, 2017, 1:24 AM ]
   


        


БСАЗ-тэнхимээс "Оны шилдэг оюутан"-д нэр дэвшигч

Эрдэнэсүхийн Мишигдоржийн танилцуулга


Төрсөн он сар өдөр: 1995.10.26

Төрсөн газар: Дундговь аймгийн Гурвансайхан сум

Төгссөн сургууль: Дундговь аймаг "Эрдмийн далай цогцолбор" сургууль

Элсэн суралцсан: 2004 он

Миний амжилтууд:

 Сурлагын үзүүлэлт: гîë÷ “.3.0” ¿íýëãýýòýé

  Ýðäýì øèíæèëãýýíèé ажил:

v  2016 îíä Ãóðâàí-Ýðäýíý áàãøèéí äýýä  ñóðãóóëèéí ýðäýì øèíæèëãýýíèé õóðàëä “Ò¿¿õèéí ñóðâàëæèä òóëãóóðëàí òààìàãëàë äýâø¿¿ëýõ íü /×èíãèñ õààíû îíãîíûã õààíà îíãîëñîí òàëààð/ ñýäýâò èëòãýë õýëýëö¿¿ëæ òýðã¿¿í áàéð ýçýëжээ.

v  2017 îíä òºãñºëòèéí ºìíºõ äàäëàãà õèéõ õóãàöààíä  Äóíäãîâü àéìãèéí ÅÁÑ áàãø íàðûí äóíä çîõèîãäñîí “Уõààëàã óòàñíû õýðýãëýý ñóðàã÷äûí èäýâõè îðîëöîîíä íºëººëºõ íü” ñýäýâò èëòãýë áè÷èæ àìæèëòòàé õýëýëö¿¿ëж 32 илтгэлээс 13-р байранд оржээ.

v  Магистр багш Г.Гантогтох удирдлагаар “Хүннүгийн вааран савын ангилал, зориулалт” сэдвээр бакалаврын ажил бичиж байна.

 Нийгмийн иäýâõ îðîëöîî:

v  2014 îíîîñ ýõëýí àíãèéí äàðãыí àæëûã õèéæ ã¿éöýòãýæ áàéíà. 

2015 онд сургуулийн Science мэтгэлцээний клубт гишүүнээр элссэн

v  2015 îíä îþóòíû çºâëºëººñ çîõèîñîí òàíèí ìýäýõ¿éí ÀÕÀ òýìöýýíä ãóòãààð áàéð

v  2016 îíä ñóðãóóëèéí àâàðãà øàëãàðóóëàõ øèðýýíèé òåííèñíèé òýìöýýíä òýðã¿¿í áàéð

v  2016 îíä ñóðãóóëèéí ãàð áºìáºãèéí àâàðãà øàëãàðóóëàõ òýìöýýíä òýðã¿¿í áàéð

v  2016 îíä óðëàãèéí áàãà íààäìûí ãàëà тоглолтонд îðîëöсон.

v  2016 îíä îþóòíû çºâëºëººñ çîõèîí áàéãóóëñàí òàíèí ìýäýõ¿éí ÀÕÀ òýìöýýíä òýðã¿¿í áàéð

v  2016 îíä ÌÓÁÈÑ-èéí äàäëàãàæèã÷ áàãø íàðûí çîõèîñîí ãàð áºìáºãèéí  òýìöýýíä äýä áàéð

v  2017 îíä ñóðãóóëèéí ãàð áºìáºãèéí àâàðãà øàëãàðóóëàõ òýìöýýíä øèëäýã äîâòëîã÷

v  2017 îíä Ìîíãîë-Ôðàíöûí õàìòàðñàí “Õ¿íí¿ãèéí æèðèéí èðãýäèéí áóëøèéã ìàëòàõ” àðõåîëîãèéí судалгааны экспедицид оролцон ажиллаж, археологийн хээрийн судалгааны малтлага хийжээ.