Эрдэмтэн багштай хийсэн уулзалт

posted Dec 15, 2015, 7:43 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Dec 15, 2015, 7:43 PM ]
Эрдэмтэн багштай хийх уулзалтаар МУБИС-ийн Доктор ph.D Л. Мөнхтуяа багшийг урьж уулзалт зохион байгууллаа.
Л. Мөнхтуяа багш нь шинээр мөрдөж буй цөм хөтөлбөрийн дагуу 6-9р ангийн мэдээллийн технологи хичээлийн сурах
бичгийг боловсруулах багийн гишүүн ба манай оюутнуудад Сургалтын цөм хөтөлбөрийн зорилго зорилт, сурах бичиг
багшийн номын  уялдаа, үнэлгээ дүгнэлт гэх мэт сэдвүүдээр илтгэл тавьж үр өгөөжтэй сайхан сургалт боллоо.