Дүгнэлт

posted Nov 26, 2015, 8:19 PM by Д. Пүрэвсүрэн

Багш сургуулийн өмнөх боловсрол мэргэжил сурталчилах 7 хоног нь тус сургууль дээр анх удаа  2015 -2016 оны хичээлийн жилд зохион байгуулагдлаа.

Ажлыг зохион байгуулахад Багш  Сургуулийн өмнөх боловсролын 2 дугаар анги, 3 дугаар анги, 4-р ангиуд тус бүр идэвхтэй оролцлоо. Мэргэжлийн багш нар өөр өөрсдийн заадаг хичээлээр оюутнуудад мэдлэг чадвар олгож буй үйл ажиллагааг нээлттэй зохион байгууллаа.
Үүнд:

Ø  Багш М.Энхтүвшин өөрийн заадаг хичээлийн дуулах арга зүйн үйл ажиллагаа

Ø  Багш П.Булган хөдөлгөөн дасгалын үйл ажиллагааг тус тус зохион байгууллаа.

Цаашид энэ ажлыг жил бүр өргөн цар хүрээтэйгээр зохион байгуулж ажиллах болно.

Тайлан бичсэн:Багш Б.Түвшинжаргал

                           До.Ганцэцэг

Comments