Багш Т.Сайнжаргалын бүтээлийн жагсаалт

Post date: Oct 29, 2015 2:11:34 PM

2009 он

“Соёлын ялгаа” /гадаад хэл сургалтын жишээн дээр/ өгүүлэл, “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль

2011 он

“Хичээл хоорондын уялдаа холбоо” /орчуулгын онол, дадлагын хичээлийн жишээн дээр/ өгүүлэл, “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль

2012 он

“Cognitive Aspects of Translation” өгүүлэл, “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг-7

2013 он

“Интернет програм ашиглан суралцагч өөрийн эсээг хянах, засах, үнэлүүлэх нь” өгүүлэл, “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг-8

2015 он

“Уран зохиолын хичээлд уншиж ойлгох, тогтоон чээжлэхэд чиглэгдсэн дасгал даалгаварыг ашиглах нь” өгүүлэл, “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг-10