БСАЗ-н тэнхимийн багш М.Ичинноровын бүтээлийн жагсаалт

Post date: Oct 29, 2015 2:11:34 PM

БСАЗ-н тэнхимийн багш М.Ичинноровын бүтээлийн жагсаалт

Нэг. Зохион байгуулсан томоохон сургалтууд

1. 2005 онд “Багшийн хөгжил” ЕБС-ийн багш нарт (Нийслэлийн боловсролын газартай хамтарсан сургалт)

2. Боловсролын ярмарк “ЕХРО-2005” 10-р анги төгсөгчдөд зориулсан “Би-итгэл” сэдэвт лекц

3. 2006 онд “Багшийн сэтгэл зүйн боловсрол” ЕБС-ийн англи хэлний багш (Нийслэлийн боловсролын газартай хамтарсан сургалт)

4. 2007 онд “Киррикюлим хөгжлийн асуудал” (Нийслэлийн боловсролын газартай хамтарсан сургалт)

5. БСШУЯ-ны зөвшөөрөлтэй Багшлах эрхийн сургалт (2005-2008)

6. ХААЯ “Аги-бизнес” хөтөлбөрийн хүрээнд “mercy cor” Төслийн байгууллагатай хамтран “Насанд хүрэгчдын сургалтыг зохион байгуулах арга зүй”-н сургалтыг ХАА-н мэргэжилтнүүдэд Завхан, УБ хотод 64 сургагч багш бэлтгэсэн.(2009)

7. “Сургуулийн бага насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог” сэдэвт 2 өдрийн сургалт (2012-2013)

- 6-р сургууль

- “Оюуны ундраа” 22-р бага сургууль

- 28-р сургуулийн бага ангийн багш нарт

8. “Номын анд”ТББ-тай хамтран сертификатын сургалт (2010-2013)

9. Бага ангийн сурагчдын сэтгэл зүйн онцлог, ажиллах арга барил (2013)

10. “Шинэчилсэн хөтөлбөрийн үзэл баримтлал” сэдвээр ГЭБДС-ийн төгсөгчдөд

11. Монголын математикийн академитэй хамтран DVD хичээл (2012 он)

12. “Цэцэрлэгийн туслах багш”-ийн сертификатын сургалт (2014-2015)

Хоёр. Бүтээлүүд

I.Оролцсон ТV нэвтрүүлэг

1. “Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төв”-ийн захиалгаар хийгдэж буй баримтат кинонд дүгнэлт яриан дээр ажилласан 2010он

2. МОНРТ-ийн дэргэдэх FM радиогийн “Эмма”-гийн цаг Хүүхэд залуучуудад зориулсан цуврал нэвтрүүлэг (2008 онд)

3. “Хүн байхын ухаан” ярилцлага нэвтрүүлэгт (МОНРТ 2012)

II.Ном гарын авлага

1. “Сэтгэл судлал” гарын авлага 6 х.х 2005 он

2. “Сурган хүмүүжүүлэх зүй”-н хичээлийн гарын авлага УБ.,2006

3. Лабораторын ажлын дэвтэр (Сурган хүмүүжүүлэх зүй) 1х.х 2007

4. “Насанд хүрэгчдийн сургалт”-д зориулсан сургалтын арга зүйн гарын авлага 3х.х УБ.,2008

5. Хичээлийн хөтөлбөр.(хамтын бүтээл) ГЭБДС. УБ., 2 х.х. 2010

III.Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүллүүд

1. "Дуугүй ноомой гэгдэх хүүхдийн тухайд” (эргэцүүлэл) (ГЭБДС-ийн ЭШБичиг 2004 он)

2. Магистрын ажил. “Шавь төвтэй сургалтад Багшийн гүйцэтгэх үүрэг” (1999)

3. "Оюутны унших чадварын судалгаа, дүгнэлт” (2008 он)

4. "Оюутнуудын бие даасан ажлыг судалгаа” (2009 он)

5. "Лекцийн хичээлийг боловсронгуй болгох нь “ (2009 онд)

6. "Уншихуй танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа болох нь” (2012)

7. "Уншихуйг Блумын танин мэдэхүйн шатлалын үүднээс авч үзэх нь” (2012)

8. "Блүүмийн таксономийг семинарын хичээлд ашиглах нь” сэдэвт илтгэл (2013)

9. "Багш бэлтгэдэг зарим их дээд сургуулийн оюутнуудын уншиж ойлгох чадварын төлөвшилд хийсэн судалгаа” ( 2013 )

10. "Багш боловсролын агуулгын хүрээнд “Хүн байх ухаан” модулийг туршсан нь (2013)

11. "Уншихуйн хүрээнд оюутнуудын метакогнитив чадварын төлөвшилд хийсэн судалгаа” (2014)

12. "Монгол хүүхдийн ажигч гярхай чанарын онцлог" (2014)

IV. Удирдсан бакалаврын ажил.

1. Б.Бямбасүрэн “Багшийн хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа” (1999)

2. А.Сэрчмаа. “Өсвөр насны хүүхдийн анализ хийх чадварыг харьцуулан судалсан нь ” (2001)

3. Б.Орхонтуул “Багшийн харилцааны ёс зүйд хийсэн судалгаа”(2007)

4. Д.Болорцэцэг Бага ангийн сурагчдын сурах арга барилын төлөвшлийн судалгаа.(2012)

Y. Бакалаврын болон магистрын ажилд бичсэн шүүмж

1. Ц.Нямаа. Сургуулийн бага насны хүүхдийн сэтгэхүйн задлаг шинжлэх үйлдлийг судалсан нь. (2012)

2. Б.Өлзийтэгш. “Мэргэжлийн боловсролын сургуулийн насанд хүрэгчдийн сургалтын агуулгыг сайжруулах зарим боломж”

(Магистрын ажил. 2013)

3. Б.Лхагвадулам. “Мэргэжлийн боловсролын сургуулийн суралцагчдын хөгжил, төлөвшилд хичээлээс гадуурх хөтөлбөр хэрхэн

нөлөөлж буйг судалсан байдал” (Магистрын ажил. 2014)

4. С.Сандуйжав. “Мэргэжлийн боловсролын сургуулийн багшийн хөгжлийн өнөөгийн байдлыг судалсан нь” (Магистрын ажил. 2014)

5. Л.Бямбажаргал. “Багшийн ёс зүйн өнөөгийн байдлын судалгаа” (Магистрын ажил. 2014)