Чанарын албаны журам

Захирлын 2007. оны 12 дугаар сарын

27-ны өдрийн 45 дүгээр тушаалын

02 дугаар хавсралт

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА, ДОТООД ХЯНАЛТ,

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН БАГИЙН

АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ, УДИРДАМЖ

АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА, ДОТООД ХЯНАЛТ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ,

ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН БАГИЙН АХЛАГЧ

А. Нийтлэг үндэслэл

Ажлын байрны үндсэн зорилго

Ажлын байрны зорилго

Сургуулийн жил, улирлаар төлөвлөн явуулж байгаа үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавьж, дутагдал доголдлыг арилгуулах, сургалт эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг дээшлүүлэх

Сургуулийн дотоод хяналтын механизм бүрдүүлэх, сургуулийн бүхий л үйл ажиллагааны чиглэл төвшинд хяналт шалгалт, хяналт шинжилгээ хийж чанарын үнэлгээ өгөх, хэрэглэгчдэд мэдээлэх

Б. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

Гол үйл ажиллагаа

· Сургуулийн өөрийн онцлогт тохирсон дотоод хяналт, хяналт – шинжилгээ, чанарын үнэлгээний үзүүлэлтүүдийг боловсруулан гаргах;

· Сургуулийн дотоод үйл ажиллагааны явцад хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах түүнд хяналт тавьж ажиллах;

· Хяналт шалгалт, шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хийж үр дүнг сургуульд болон боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад мэдээлэх;

Ажлын байрны эцсийн үр

дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн

хүлээх хариуцлага

· Тухайн байгууллагын хяналт шалгалт шинжилгээ чанарын үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд буруу дүгнэлт гаргах;

· Буруу мэдээлэл хийх;

· Тухайн ажлын үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээнэ.

Хариуцах объект / хүрээ, уялдаа холбоо /

" А " Байгууллагын дотор

Сургуулийн дотоодод үйл ажиллагаа явуулж байгаа захиргааны удирдлага, сургалтын алба, тэнхим, оюутны зөвлөл, дотуур байр, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил, номын сангийн үйл ажиллагаанууд

" Б " Байгууллагын гадна

· БСШУЯамны мэдээлэл, хяналт – шинжилгээ үнэлгээний газар, Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлтэй холбоотой ажиллана.

В. Ажлын байранд тавигдах нөхцөл, шаардлага

Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан

Захиргаа

Он сар өдөр

Зөвшөөрсөн

"Гурван - Эрдэнэ " БДС-ийн захирал Ч.Жачин

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА, ДОТООД ХЯНАЛТ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ,

ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН БАГИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

А. Нийтлэг үндэслэл

Ажлын байрны зорилго

Ажлын байрны үндсэн зорилго

Чанарын удирдлага, дотоод хяналт, хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээний багийн үйл ажиллагааны бичиг баримт, материалыг бүрдүүлэх, зохион байгуулалт хийх

Сургуулийн дотоод хяналтын механизм бүрдүүлэх, сургуулийн бүхий л үйл ажиллагааны чиглэл төвшинд хяналт шалгалт, хяналт шинжилгээ чанарын үнэлгээний талаарх мэдээллийн бүрдүүлэлт хийх

Б. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

Гол үйл ажиллагаа

· Сургуулийн дотоод үйл ажиллагааны явцад хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах хяналт шинжилгээ үнэлгээний материалуудыг бэлтгэх

· Мэдээллийн сан бүрдүүлэн хамт олон, хэрэглэгчдэд мэдээлж сургуулийн вэб сайтад тавьж тогтмол сурталчилж байх

Ажлын байрны эцсийн үр

дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн

хүлээх хариуцлага

· Тухайн байгууллагын хяналт шалгалт шинжилгээ чанарын үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд буруу дүгнэлт гаргах,

· Буруу мэдээлэл хийх,

· Тухайн ажлын үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээнэ.

Хариуцах объ ект / хүрээ, уялдаа холбоо /

" А " Байгууллагын дотор

Сургуулийн дотоодод үйл ажиллагаа явуулж байгаа захиргааны удирдлага, алба, тэнхим, оюутны зөвлөл, дотуур байр, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил, номын сангийн үйл ажиллагаанууд

" Б " Байгууллагын гадна

· Бусад ижил төстэй байгууллагуудын энэ чиглэлийн багуудтай холбоотой ажиллах, туршлагыг судлах

В. Ажлын байранд тавигдах нөхцөл, шаардлага

Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан

Захиргаа

Он сар өдөр

Зөвшөөрсөн

"Гурван - Эрдэнэ " БДС-ийн захирал Ч.Жачин

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА, ДОТООД ХЯНАЛТ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ,

ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН БАГИЙН ГИШҮҮН

А. Нийтлэг үндэслэл

Ажлын байрны зорилго

Сургуулийн бүхий л үйл ажиллагааны чиглэл төвшинд хяналт шалгалт, хяналт шинжилгээ хийж чанарын үнэлгээ өгөх, зөвлөн туслах

Б. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

Гол үйл ажиллагаа

Ажлын байрны эцсийн үр

дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн

хүлээх хариуцлага

· Сургуулийн дотоод үйл ажиллагааны явцад хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хийх

· Байгууллагын дотоод нэгжийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт гаргаж зөвлөгөө өгөх

· Тухайн байгууллагын хяналт шалгалт шинжилгээ чанарын үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд буруу дүгнэлт гаргах,

· Буруу мэдээлэл хийх,

· Тухайн ажлын үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээнэ.

Хариуцах объект / хүрээ, уялдаа холбоо /

" А " Байгууллагын дотор

Сургуулийн дотоодод үйл ажиллагаа явуулж байгаа захиргааны удирдлага, алба, тэнхим, оюутны зөвлөл, дотуур байр, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил, номын сангийн үйл ажиллагаанууд

" Б " Байгууллагын гадна

· Бусад ижил төстэй байгууллагуудын энэ чиглэлийн багуудтай холбоотой ажиллах, туршлагыг судлах

В. Ажлын байранд тавигдах нөхцөл, шаардлага

Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан

Захиргаа

Он сар өдөр

Зөвшөөрсөн

"Гурван - Эрдэнэ " БДС-ийн захирал Ч.Жачин