Сургалтын хэрэглэгдэхүүний улсын уралдаан

“Сургалтын шилдэг хэрэглэгдэхүүн Уралдаанд ирсэн бүтээлээс

шалгаруулах улсын уралдаан”-ы үеэр

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш, оюутнууд

Уралдаанд ирсэн бүтээлээс

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш, оюутнуудын Уралдааны үеэр “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш

бэлтгэсэн хэрэглэгдэхүүн нарын бүтээлийг дэлгэн сурталчлав.

Уралдаанд ирсэн бүтээлээс

Уралдаанд ирсэн бүтээлээс

Уралдаанд ирсэн бүтээлээс

Уралдаанд оролцсон Нийслэлийн 72-р дунд Нийслэлийн 28-р дунд сургуулийн багш

сургуулийн багш нар нарын бүтээлээс