Захиргааны зөвлөлийн журам

Гурван –Эрдэнэ багшийн дээд сургуулийн захиргааны зөвлөлийн журам