Удирдах зөвлөл

"ГУРВАН-ЭРДЭНЭ" БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Удирдах зөвлөлийн үндсэн зорилго нь сургуулийг зохион байгуулалт‚ санхүү‚ материаллаг баазын хувьд бэхжүүлэх‚ бодлого‚ стратегийг тодорхойлох‚ түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих‚ захирлын үйл ажиллагаанд үнэлэлт‚ дүгнэлт өгч дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхэд оршино.

Тус сургуулийн удирдах зөвлөл нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.