Мэдээлэл

"Гурван-Эрдэнэ" БДС-ийн оюутнуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа 2019 он 12 сар

Хичээлийн хуваарь

Гурван-Эрдэнэ багшийн дээд сургууль магистр болон хөрвөх ангидаа

элсэлт авч байна.

Мэдээлэл