ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР II

Post date: Dec 10, 2015 7:0:18 AM

Үнэ:3000

НОМЫН НЭР: ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР IIУг бүтээлд сургалтын хөтөлбөрийн онолын үндэслэлийг гаргахын зэрэгцээ, багш оюутнуудын хамтран боловсруулсан хичээлүүдийн жишиг хөтөлбөрийг оруулсан практик ач холбогдол бүхий гарын авлага болжээ. УБ, 2013

Хуудас: 64