ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НАСНЫ ХҮҮХДИЙН НААДАХ МОНГОЛ АРДЫН ТОГЛООМ НААДАМ

Post date: May 06, 2016 2:7:58 AM

Үүнд:· Ардын сурган хүмүүжүүлэх зүй, ардын тоглоом наадмын судлагдсан байдал· Наадмын төрөл ба удирдан наадуулах арга зүй · Цэцэрлэгийн насны хүүхдийн наадах монгол ардын тоглоом · Хүүхдийн насны онцлогт тохируулан тоглоом наадмыг сонгож наадуулах нь · Монгол ардын наадмыг хүүхдийн насны онцлогт тохируулан ашиглах товч аргачлал зэрэг болно.Үнэ:5000

ЗОХИОГЧ: Ч.ЖАЧИН, С.ЦЭНДНОМЫН НЭР: ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НАСНЫ ХҮҮХДИЙН НААДАХ МОНГОЛ АРДЫН ТОГЛООМ НААДАМ

Ардын тоглоом наадам бол сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг хөгжүүлж төлөвшүүлэх голлох үйл ажиллагаа төдийгүй хүүхдийн амьралыг зохион байгуулах хэлбэр тэднийг ард түмний ёс заншил, амьдрах арга ухаанд сургах арга хэрэглүүр болдог билээ.Тус номдараах бүтэцтэй: