METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH

Post date: Dec 10, 2015 6:36:28 AM

Үнэ: 8000

УБ, 2012

Хуудас:134

Англи хэлний мэргэжлийн багш нарт болон англи хэлний багшийн ангийн оюутнуудад зориулсан “Methodology of teaching English” ном хэвлэгдэн гарлаа. Уг ном нь англи хэл заах аргын агуулгыг багтаасан доорхи 7 бүлгээс бүрдэнэ.

PART I. Language learning strategies in foreign language learning and teaching. Гадаад хэл сурахуйн болон багшлахуйн стратеги

PART II. English language teaching approaches and methods. Англи хэл заах аргууд

PART III. Teaching English (1) The “What”. Англи хэл заах нь (1):

Англи хэлний авиа зүй, үгсийн санг заах нь, англи хэлний хичээлд дуу шүлэг, тоглоом хэрэглэх нь

PART IV. Teaching English (2) The “How”. Англи хэл заах нь (2):

Англи хэлний ярих, сонсох, бичих, уншихыг заах нь

PART V. Syllabus and teaching learning material. Сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хэрэглэгдэхүүн

PART VI. Lessons. Хичээл: хичээлийн хөтөлбөр, төлөвлөлт; анги зохион байгуулалт, сургалтын үйл ажиллагаа, суралцагчдыг үнэлж хөгжүүлэх нь

PART VII. Learner differences. Суралцагчдын ялгаа: суралцагчдын сурах хүсэл сонирхлыг төрүүлэх нь, хүүхдийн болон насанд хүрэгчдийн гадаад хэл сурахуйн онцлог.

ЗОХИОГЧ: Б:МӨНХЦООЖНОМЫН НЭР: METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH

“Methodology of teaching English”