“Reading and speaking”

Post date: Dec 10, 2015 6:36:28 AM

Үнэ: 5000

УБ, 2013

Хуудас: 108

PART I Questions. Tодорхой сэдвүүдийн хүрээнд түгээмэл хэрэглэгддэг асуултууд.

PART II Texts with questions and exercises. Асуулт болон дасгал ажлуудтай эхүүд.

PART III Texts with test-oriented questions. Тест хэлбэрийн асуулттай эхүүд

PART IV About Mongolia. Mонголын түүх, зан заншил, боловсрол, бичиг үсэг, соёл, улс төрийн тухай.

ЗОХИОГЧ: Б:МӨНХЦООЖНОМЫН НЭР: READING AND SPEAKING“Reading and speaking”

Англи хэлний ангийн оюутнуудад болон англи хэлийг сонирхон судалж буй суралцагчдад зориулсан “Reading and speaking” ном хэвлэгдэн гарлаа. Суралцагчдын англи хэлний унших, ярих чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн уг ном нь тухайн сэдвийн дагуух чөлөөт ярилцлагын асуултууд, мөн түүнчлэн уншсан эхийн дагуу ажиллах тестийн түлхүүр, хүнд үгсийн орчуулгыг өгснөөрөө онцлог юм. Ном доорхи 4 бүлгээс бүрдэнэ.