“Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал”-ын удирдамж

Post date: Mar 16, 2017 1:18:29 AM

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн

“Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал”-ын

удирдамж

Зорилго

Багш нарын сургалт, судалгааны ажлыг дэмжих, нийтэд сурталчлах, хичээлийн үр өгөөжийг сайжруулах боломжийг эрэлхийлэх, багш хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд тус хурлын зорилго оршино.

Хамрах хүрээ

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш нар, хуралд оролцохыг хүссэн их дээд сургуулийн багш нар

Чиглэл: “Хичээлийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх нь”

Хугацаа

2017. 04.10-14-ны хооронд

Тавигдах шаардлага

ü Судалгааны ажлын боловсруулалт

ü Шинэлэг байдал

ü Онолын ба практик ач холбогдол

ü Илтгэх чадвар

ü Эшлэл, номзүйг тус сургуульд баримталж буй стандартын дагуу хэрэглэсэн байх зэргийг үндэслэн шалгаруулна.

Анхаарах зүйл

ü Илтгэлийг times new roman фондоор, үсгийн хэмжээ 11, мөр хоорондын зай 1.5 байхаар бичнэ.

ü Илтгэлийг 4.10-ны дотор багш Г.Даваажаргалд цаасаар болон файлаар (davaajargal@3erdene.edu.mn) хүлээлгэн өгнө. Жич: Хугацаа хоцорсон илтгэлийг хүлээн авахгүй болохыг хариуцлагатайгаар мэдэгдье.

Шалгаруулалт:

I шат: 04.12-нд Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохоор ирүүлсэн

илтгэлүүдийг комисс уншин шалгаруулна.

II шат: 04.14-нд Нэгдүгээр шатнаас шалгарсан илтгэлүүдийг хэлэлцүүлж

байр эзлүүлнэ.

Шагнал

I байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

II байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

III байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн Эрдмийн Зөвлөл

2017.03.13