“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн “Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал”-ын удирдамж

Post date: Oct 07, 2015 5:53:24 AM

Зорилго

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш нарын сургалт, судалгааны ажлыг дэмжих, нийтэд сурталчлах, хичээлийн үр өгөөжийг сайжруулах боломжийг эрэлхийлэх, багш хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд тус хурлын зорилго оршино.

Хамрах хүрээ

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш нар, хуралд оролцохыг хүссэн их дээд сургуулийн багш нар

Чиглэл: “Хичээлийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх нь”

Хугацаа

2015.04.06-04.13-ны хооронд

Тавигдах шаардлага

ü Судалгааны ажлын боловсруулалт

ü Шинэлэг байдал

ü Онолын ба практик ач холбогдол

ü Илтгэх чадвар

ü Эшлэл, номзүйг тус сургуульд баримталж буй стандартын дагуу хэрэглэсэн байх зэргийг үндэслэн шалгаруулна.

Анхаарах зүйл

ü Илтгэлийг Arial фондоор, үсгийн хэмжээ 10, мөр хоорондын зай 1.5 байхаар бичнэ.

ü Илтгэлийг 4.10-ны дотор багш Г.Даваажаргалд цаасаар болон файлаар (davaajargal@3erdene.edu.mn) хүлээлгэн өгнө. Жич: Хугацаа хоцорсон илтгэлийг хүлээн авахгүй болохыг хариуцлагатайгаар мэдэгдье.

Шалгаруулалт:

I шат: 04.06-нд Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохоор ирүүлсэн

илтгэлүүдийг комисс уншин шалгаруулна.

II шат: Нэгдүгээр шатнаас шалгарсан илтгэлүүдийг хэлэлцүүлж байр

эзлүүлнэ.

Шагнал

I байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

II байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

III байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн Эрдмийн Зөвлөл

2015.03.30