Үнэлгээний төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй

Post date: Feb 19, 2016 5:51:40 AM

Тус сургуулийн багш нар “Үнэлгээний төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй” хэмээх сургалтад суулаа. Багш, доктор Б.Баянаа удирдан явуулсан, онол дадлага хосолсон сургалтын зорилго нь чадвар эзэмшүүлэхэд суурилсан сургалтын хөтөлбөр, технологийн шинэчлэл, оюутны мэдлэг ур чадварыг үнэлэх үнэлгээний аргазүйн шинэчлэлийг нэвтрүүлэх юм.