Шинэчилсэн хөтөлбөрийн чиг хандлага

БАКАЛАВР

Мэргэжлийн тодорхойлолт

Мэргэжлийн онцлог

Мэргэжил сурталчилах

Ангийн ажил бичих удирдамж

Оюутны бүтээлийн сан хамгаалах журам

Багш мэргэжлийн дадлагын удирдамж

Төгсөлтийн шалгалтын журам, удирдамж

Шинэчилсэн хөтөлбөрийн чиг хандлага