Сургалтын цөм хөтөлбөрийн талаарх сургалт боллоо

Post date: Dec 04, 2015 2:6:14 AM

МУБИС. НХУС-ийн түүхийн дидактикийн багш Х.Баярмаа “Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр” түүнийг хэрэгжүүлэх нь, сурагчдад түүхэн он тоололын мэдлэг чадвар эзэмшүүлэх аргазүй зэрэг сэдвийн хүрээнд ТНС-ын багшийн ангийн оюутнуудад зөвлөмж өглөө.. Тэрээр багш Х.Баярмаа нь суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн багийн гишүүн, 8 ангийн түүхийн сурах бичгийн зохиогчоор ажилласан юм. Энэ лекц хэлэлцүүлэгт ТНС-ын II, III, IY ангийн оюутнууд идэвхтэй оролцлоо.