Мэргэжил сурталчилах

Мэргэжил сурталчлах 7 хоногийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Хугацаа: 2015-оны 11-р сарын 9 -13

Хамрах хүрээ: Гурван-Эрдэнэ багшийн дээд сургуулийн бүх оюутан, багш ажилчид

Зорилго:

  • Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол мэргэжлийг сурталчлах

  • Мэдсэн сурсан зүйлээ бусадтай хуваалцах

  • Мэргэжлээрээ бахархах

Төлөвлөгөө гаргасан: Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол 2 – 4-р ангийн оюутнууд

Мэргэжил сурталчилах ажлыг зохион байгуулах комисс