Дүгнэлт

Post date: Nov 27, 2015 4:19:30 AM

Багш сургуулийн өмнөх боловсрол мэргэжил сурталчилах 7 хоног нь тус сургууль дээр анх удаа 2015 -2016 оны хичээлийн жилд зохион байгуулагдлаа.

Ажлыг зохион байгуулахад Багш Сургуулийн өмнөх боловсролын 2 дугаар анги, 3 дугаар анги, 4-р ангиуд тус бүр идэвхтэй оролцлоо. Мэргэжлийн багш нар өөр өөрсдийн заадаг хичээлээр оюутнуудад мэдлэг чадвар олгож буй үйл ажиллагааг нээлттэй зохион байгууллаа.

Үүнд:

Ø Багш М.Энхтүвшин өөрийн заадаг хичээлийн дуулах арга зүйн үйл ажиллагаа

Ø Багш П.Булган хөдөлгөөн дасгалын үйл ажиллагааг тус тус зохион байгууллаа.

Цаашид энэ ажлыг жил бүр өргөн цар хүрээтэйгээр зохион байгуулж ажиллах болно.

Тайлан бичсэн:Багш Б.Түвшинжаргал

До.Ганцэцэг