СӨБ-ИЙН МЭРГЭЖЛИЙН “НОМЫН ҮЗЭСГЭЛЭН”

Post date: Nov 27, 2015 3:43:11 AM

Энэхүү үзэсгэлэнд нийт 82 ширхэг ном байсан ба багш нарт зориулсан гарын авлага, сурах бичиг, хууль дүрэм зааварын эмхтгэл, бага насны хүүхэд уншихад зориулсан сэтгүүлүүд багтсан.

“Номын үзэсгэлэн” нь 2015 оны 11 сарын 09-ны өдрийн 11.00 цагаас 15.30 минут хүртэл гаргасан.