Мэргэжлийн онцлог

БАГШ, СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ НАСНЫ БОЛОВСРОЛ МЭРГЭЖЛИЙН ОНЦЛОГ

  • Цэцэрлэгийн багш /бакалавр/ нь хүүхдийн цэцэрлэгт багшлах, сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшигч суралцагч хүүхдүүдэд хичээл заах, судалгаа шинжилгээний болон удирдах ажил эрхлэхээр бэлтгэгдэнэ.

  • Сургуулийн өмнөх насны хүүхэдтэй ажиллах арга барил, Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүй, бага насны хүүхдийн сэтгэл судлалын онолын мэдлэгтэй мэргэжилтэн болно.

  • Сургулийн өмнөх боловсролын сургалтын онцлог, суралцагчдын сэтгэцийн хөгжлийн онцлог, зүй тогтлын талаар мэдлэгтэй болно.

  • Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн мэдлэг чадвар, хөгжлийн түвшинд судалгаа хийж цаашид хөгжүүлэх арга барилыг боловсруулах чадвартай болно

Багшийн орчин үеийн нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн өөрийгөө хөгжүүлэх бололцоо нөхцөлийг бүрдүүлнэ.