Эрдэм шинжилгээний ажил

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн “Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал”-ын удирдамж

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш нарын сургалт, судалгааны ажлыг дэмжих, нийтэд сурталчлах, хичээлийн үр өгөөжийг сайжруулах боломжийг эрэлхийлэх, багш хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд тус хурлын зорилго оршино. “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш нар, хуралд оролцохыг хүссэн их дээд сургуулийн Чиглэл: “Хичээлийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх нь” 2016. 04.13-18-ны хооронд

 • Судалгааны ажлын боловсруулалт

 • Онолын ба практик ач холбогдол

 • Эшлэл, номзүйг тус сургуульд баримталж буй стандартын дагуу хэрэглэсэн байх зэргийг үндэслэн шалгаруулна.

 • Илтгэлийг times new roman фондоор, үсгийн хэмжээ 11, мөр хоорондын зай 1.5

 • Илтгэлийг 4.13-ны дотор багш Г.Даваажаргалд цаасаар болон файлаар (davaajargal@3erdene.edu.mn) хүлээлгэн өгнө. Жич: Хугацаа хоцорсон илтгэлийг хүлээн авахгүй болохыг хариуцлагатайгаар мэдэгдье.

I шат: 04.13-нд Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохоор ирүүлсэн илтгэлүүдийг комисс уншин шалгаруулна.

II шат: 04.18-нд Нэгдүгээр шатнаас шалгарсан илтгэлүүдийг хэлэлцүүлж

 • I байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

 • II байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

 • III байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн Эрдмийн Зөвлөл

2016.03.31

“Нээлттэй семинар” амжилттай болж өндөрлөлөө

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш нарын “Нээлттэй семинар” 2016.01.09-нд амжилттай болж өндөрлөлөө. Нийт

17 багш өөрийн заадаг хичээл, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын сэдвийн дагуу гүйцэтгэж байгаа судалгаа,

туршилт, түүний үр дүнд хийсэн ажлын тайлан, зөвлөмжөө хүргэв. Энэ удаагийн хурлын хэлэлцүүлгээс харахад

багш нар сургалтын явцад тохиолддог бэрхшээлүүд, түүнийг даван гарах арга замыг тодорхойлж, оюутны бие

даасан бүтээлч ажиллагааг голлож хичээлээ удирдаж байгаа нь онцлог байлаа.

Багш нарынхаа сургалт, эрдэм судлалын ажилд нь өндөр амжилт хүсье!

Эрдмийн зөвлөл

2016.01.09

“ГУРВАН-ЭРДЭНЭ” БДС-ИЙН “ОЮУТНЫ ЭРДЭМ

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ”-ЫН УДИРДАМЖ

Зорилго

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-д суралцаж буй оюутан залуусын мэргэжлийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажлыг эрчимжүүлэх,илтгэх чадварыг дээшлүүлэх, сурах арга барилыг хөгжүүлэх, оюутнуудын хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд тус хурлын зорилго оршино.

Хамрах хүрээ:

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн 1-4-р ангийн оюутнууд

Чиглэл: “Сурах арга барил”

Хугацаа:

2015 оны 12-р сарын 25-нд 14 цагаас

Тавигдах шаардлага:

  • Судалгааны ажлын боловсруулалт

  • Шинэлэг байдал

  • Онолын ба практик ач холбогдол

  • Илтгэх чадвар

  • Эшлэл, номзүйг тус сургуульд баримталж буй стандартын дагуу хэрэглэсэн байх зэргийг үндэслэн шалгаруулна.

Анхаарах зүйл

  • Тус сургууль дээр мөрдөгдөж буй академик бичлэгийн стандартын дагуу бичнэ.

  • Илтгэлийг 12.21-ныг хүртэл багш Г.Даваажаргалд цаасаар болон файлаар (davaajargal@3erdene.edu.mn) хүлээлгэн өгнө. Жич: Хугацаа хоцорсон илтгэлийг хүлээн авахгүй болохыг хариуцлагатайгаар мэдэгдье.

Шалгаруулалт:

I шат: 12.21-нд Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохоор ирүүлсэн

илтгэлүүдийг комисс уншин шалгаруулна.

II шат: 12.25-нд Нэгдүгээр шатнаас шалгарсан илтгэлүүдийг хэлэлцүүлж

байр эзлүүлнэ.

Шагнал

I байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

II байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

III байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ

“Гурван-Эрдэнэ” Багшийн Дээд Сургууль

Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурлын удирдамж

Зорилго:

Багш нарын эрдэм шинжилгээ, сургалт-судалгааны ажлыг дэмжих, судалгаанд үндэслэн сургалтын чанарыг дээшлүүлэх, харилцан туршлага солилцоход оршино.

Хамрах хүрээ:

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн болон бусад их, дээд сургуулийн багш нар оролцоно

Чиглэл:

“Сургалтын үр дүнг сайжруулах”

Хугацаа:

2016 оны 3 сар

Илтгэлд тавигдах шаардлага:

 • Сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажлын бодлого, чиглэлтэй уялдсан байх

 • Сургалтанд туршин хэрэгжүүлсэн үр дүнг тусгасан байх

 • Хэлэлцүүлэх шинэлэг санаатай байх

 • Хэмжээний хувьд цомхон байх /4-7 нүүр хуудас, 8-10 минут ярихаар/

 • Arial фондоор, үсгийн хэмжээ 10, мөр хоорондын зай 1,5-аар А4 цаасан дээр бичигдсэн байх

  • Эшлэл, зүүлт, ном зүйг тус сургуульд баримталж буй стандартын дагуу хийсэн байх

Шалгуур үзүүлэлт:

 • Сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажлын бодлого, чиглэлд тохирсон байдал

 • Илтгэлийн боловсруулалт

 • Онол, практикийн ач холбогдол

 • Сургалтанд хэрэгжүүлэх боломж

 • Шинэлэг байдал

 • Үр дүн

  • Илтгэх ур чадвар

Шалгаруулалт: Хоёр үе шаттай явагдана.

I шатанд багш нараас ирүүлсэн илтгэлийг эрдмийн зөвлөл хэлэлцэж дараа шатанд

хэлэлцэх илтгэлийг шалгаруулна.

II шатанд сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж сургуулийн

эрдмийн зөвлөлөөс томилогдсон комисс шалгаруулна.

Шагнал:

 • I байр 1 өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

 • II байр 1 өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

  • III байр 1 өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

Сургуулийн эрдмийн зөвлөл