Төгсгөгчид

ТӨГСӨГЧДИЙНТУХАЙ

Тус сургууль нь 1996 онд анхны төгсөлтөө хийсэн бөгөөд 2016 онд 21 дэх удаагийн төгсөлтөө хийх гэж байна. Боловсрол, хэвлэл мэдээлэл, аялал жуулчлалын салбарт 2100 гаруй мэргэжилтэн бэлтгэсэн. Тухайлбал,

Ø Дипломын болон бакалаврын түвшинд:

· Монгол хэл-уран зохиолын багш мэргэжлээр - 568

· Монгол ёс заншил мэргэжлээр – 34

· Сурган хүмүүжүүлэх ухаан мэргэжлээр - 173

· Түүх-уран зохиолын багш мэргэжлээр - 78

· Сэтгүүл зүй мэргэжлээр – 43

· Монгол хэл – англи хэлний багш мэргэжлээр - 305

· Аялал жуулчал-гадаад хэлний мэргэжлээр – 31

· Бага ангийн багш мэргэжлээр – 632

· Түүх-нийгэм судлалын багш мэргэжлээр – 140

· Математикийн багш мэргэжлээр – 22

· Математик-мэдээлэл зүйн багш мэргэжлээр – 73

· Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн багш мэргэжлээр – 55

Ø Магистрын түвшинд:

· Боловсролын онол, түүх мэргэжлээр – 42

мэргэжилтэн бэлтгэн төгсгөсөн байна.

Ø Төгсөгчдийн 80-аас дээш хувь нь мэргэжлээрээ ажиллаж байна.