Хөрвөх сургалт

Хөрвөх сургалт: 1-2,5 жил

  • Сургуулийн өмнөх насны боловсролын багш

  • Бага ангийн багш

  • Математик-мэдээлэл зүйн багш

  • Математикийн багш

  • Түүх-нийгэм судлалын багш

  • Монгол хэл – уран зохиолын багш

  • Монгол хэл -англи хэлний багш

Бага ангийн багшийн бакалаврын зэрэг олгох 1 жил, мэргэжлээрээ болон мэргэшлээрээ хөрвөх сургалтын (монгол хэл–уран зохиол, түүх–нийгэм судлал, монгол хэл–англи хэл, математик, бага анги, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн багш, математик-мэдээлэл зүйн багшийн) 1-2,5 жилийн бакалаврын зэрэгтэй төгсөх ангиудад суралцахыг хүссэн ЕБС-д ажиллаж буй багш, мэргэжилтэн нар элсэн суралцах боломжтой.

Элсэлт

Бакалавр